vestnik

(INTERVJU) Lekov obrat v Lendavi bo ostal

Majda Horvat, 2. 11. 2022
Majda Horvat
Direktor enote Antiinfektivi Lendava Saša Sankovič. Foto Majda Horvat
Aktualno

Mineva 30 let od začetka proizvodnje kalijevega klavulanata.

V Lekovem obratu antiinfektivov v Lendavi so se spomnili začetkov proizvodnje kalijevega klavulanata, pomembne farmacevtske učinkovine, potrebne za proizvodnjo antibiotikov. »Obseg proizvodnje kalijevega klavulanata se je z nekaj ton ob zagonu proizvodnje pred tridesetimi leti povzpel na stotine ton,« pravi zdajšnji direktor obrata Antiinfektivi Lendava Saša Sankovič.

Večji del proizvedenega kalijevega klavulanata v obliki prahu pošiljajo v prevaljski obrat za potrebe proizvodnje širokospektralnega antibiotika, nekaj pa tudi v mesto Kundl v Avstriji. Lekov obrat v Lendavi je eden ključnih delov Sandoza, globalnega proizvajalca generičnih zdravil. Prav zato se ob napovedani oddelitvi divizije Sandoz od Novartisa in prenosu dejavnosti na samostojno družbo postavlja vprašanje, komu bo potem pripadala proizvodnja učinkovin v Lendavi in kakšne spremembe čakajo lendavski obrat. Saša Sankovič odgovarja: »Kam bo spadala lendavska lokacija, zdaj še ni znano, a ne glede na napovedano delitev velikih sprememb ne pričakujemo. Mi bomo še naprej delali v skladu z našo vizijo, to je postati najboljši proizvajalec kalijevega klavulanata, našim kupcem ponujati kakovostne produkte, zagotavljati varne procese in ne nazadnje stroškovno učinkovitost. Ti cilji se z oddelitvijo ne bodo spremenili. Kalijev klavulanat se bo tukaj proizvajal tudi naslednja leta, saj smo vodilna lokacija za proizvodnjo kalijevega klavulanata v Sandozu oziroma Novartisu. Lendavska lokacija je bila do zdaj uspešna in verjamem, da bo uspešna tudi v prihodnje. To je plod dela, znanja, požrtvovalnosti ljudi, ki jim gre tudi vsa zahvala.«


V Lendavo je bila v luči sprememb s Prevalj že preseljena proizvodnja mešanic. Za kaj konkretno gre?

»V Lendavi proizvajamo kalijev klavulanat, na Prevaljah pa je potekala proizvodnja mešanice kalijevega klavulanata z inertnim materialom. Ta se kupcem na trgu prodaja za proizvodnjo njihovih končnih produktov, zdravil. Pripravo mešanic smo v Lendavi uvedli lani, obseg te proizvodnje še povečujemo, kar ugodno vpliva na našo proizvodnjo. S tem postajamo bolj konkurenčni in lahko nastopamo na vseh trgih, tudi tistih, kjer imamo konkurenco domačih proizvajalcev. Lendavski obrat je bil s kalijevim klavulanatom pomembna strateška lokacija že doslej, s pripravo mešanice pa smo to še bolj.«

Ne glede na napovedane lastniške spremembe bo lendavski obrat, kot pravite, sledil viziji razvoja. Kaj je na tej poti razvoja za vas ključno oziroma kakšna so vaša pričakovanja do države in lokalne skupnosti? Pri čem vas lahko podpreta?

»Odnosi z lokalno skupnostjo se mi zdijo ključni, prav tako z državo. Država ustvarja pogoje za poslovanje podjetij in vpliva tudi na našo konkurenčnost predvsem z vidika oblikovanja davčne in delovnopravne zakonodaje. Občina pa je za nas pomembna med drugim tudi s sprejemanjem prostorskih načrtov in zagotavljanjem drugih okoliščin, kot je infrastruktura, stanovanjska politika, šolstvo in otroško varstvo, ne nazadnje kultura in šport. Vse to je pomembno tudi za nas. Zelo pomembni pa so še dobri odnosi s sosednjimi lokalnimi skupnostmi.«

Omenili ste prostorske načrte. Ali ima obrat na tej lokaciji dovolj prostora za širitev?

»Na tej lokaciji imamo še dovolj prostora za širitev kapacitet. Vemo pa, da se glede naše proizvodnje tukaj porajajo številna vprašanja. Mi želimo biti čim bolj odprti in delovati transparentno. Organiziramo dneve odprtih vrat, v poročilih objavljamo podatke o naših izpustih, o našem delovanju obveščamo tudi medije. Tak pristop se mi zdi ključen, pomembno je, da delujemo transparentno in ostanemo odprti tudi v prihodnje.«

Prav v proizvodnji kalijevega klavulanata in delovanju sežigalnice industrijskih odpadkov okoliški prebivalci deloma vidijo izvor neprijetnih vonjav v okolju.

»Vsi naši vplivi na okolje so v skladu z uredbo predpisani v okoljevarstvenem dovoljenju, prav tako vsi dovoljeni izpusti. V tem dokumentu so na podlagi opisane tehnologije za proizvodnjo določeni tudi vsi dovoljeni izpusti v okolje. Izpusti so identificirani in nadzorovani prek programa monitoringov. Program je potrdil regulator in ga izvajajo pooblaščeni izvajalci. Nekateri monitoringi se izvajajo tudi online, kar pomeni, da se meritve izvajajo nepretrgoma. Mislim, da smo pri tem na visoki ravni. K temu, da smo skladni z zakonom in okoljevarstvenim dovoljenjem, nas zavezuje tudi Novartis, v okviru interne pobude za trajnostno ravnanje z okoljem pa dodatno znižujemo emisije, porabo energije, vode in količino ustvarjenih odpadkov. Zmanjševanju porabe energije in emisij veliko pozornosti posvečamo tudi ob naših sprotnih investicijah v obnovo proizvodne in podporne opreme.

Skupna čistilna naprava Leka in Občine Lendava je bila zgrajena pred dvajsetimi leti po konceptu javno-zasebno partnerstvo. Kako je videti to partnerstvo, ob tem ko je napravo treba vzdrževati in posodabljati?

»S sodelovanjem smo zelo zadovoljni in mislim, da je zgledno. V zadnjem desetletju je bila tudi izvedena posodobitev naprave glede upravljanja odvečnega blata in pri obravnavi emisij, zato nova večja vlaganja niso potrebna. Vsa vlaganja in investicijsko vzdrževanje izvaja podjetje Čistilna naprava Lendava, Lek pa kot solastnik sodeluje pri nadzorovanju finančnega in tehnološkega delovanja naprave.«

Lek je pred časom zgradil cevovod do reke Mure, po katerem se odvaja iz obrata antiinfektivov odpadna tehnološka voda. Kako obremenjena je ta voda?

»Gre za hladilno vodo, ki ni bila v stiku s produktom. Njena edina obremenjenost je toplota, ker se ta voda uporablja samo za hlajenje opreme prek hladilnih plaščev ali toplotnih izmenjevalcev. Meritve ob iztoku se izvajajo in to tudi dokazujejo.«

Prvič se pogovarjamo z vami kot direktorjem obrata antiinfektivov v Lendavi. Do kdaj boste na tem položaju?

»Direktorsko mesto obrata v Lendavi sem prevzel marca letos po upokojitvi Gizele Štampar, hkrati pa vodim tudi lokacijo na Prevaljah. O tem, do kdaj bom zasedal to mesto, pa odločajo lastniki.«antiinfektivilekoktober22
Arhiv podjetja
Lekov obrat v Lendavi je eden ključnih delov Sandoza, globalnega proizvajalca generičnih zdravil. Foto arhiv podjetja

40 let


Začetki Lekovega obrata v Lendavi segajo v leto 1982, ko je odprl majhen obrat za proizvodnjo kozmetičnih izdelkov. Tri leta pozneje so tu zagnali prvo proizvodnjo farmacevtskih učinkovin. Prelomno je bilo leto 1992, ko so stekle priprave na proizvodnjo prvih serij kalijevega klavulanata, redno proizvodnjo pa so zagnali v začetku leta 1993. Tehnološko je bila proizvodnja klavulanske kisline razširjena leta 1997 z vzpostavitvijo večje linije za izolacijo, temu pa so sledila številna vlaganja, ki so prispevala k povečanju obsega proizvodnje, in sicer leta 2005 s postavitvijo novega dela obrata, leta 2011 dveh fermentorjev, zadnja večja tehnološka sprememba pa se je zgodila leta 2021, ko so s šaržnega procesa fermentacije prešli na polovično kontinuiran proces. Eden od pomembnih mejnikov v proizvodnji kalijevega klavulanata je bila tudi postavitev čistilne naprave, ki jo je Lek zgradil leta 2001 v partnerstvu z Občino Lendava.

saša-sankovič lek novartis lendava