vestnik

Mladim kmetom na voljo 16 milijonov evrov

D. N., 1. 4. 2024
Jure Kljajić
Gre za dodelitev zagonske pomoči mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti za izboljšanje starostne strukture vodij kmetijskih gospodarstev, povečanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev in vzpostavitev ali ohranitev delovnih mest na prevzetem kmetijskem gospodarstvu.
Aktualno

V obmejnem problemskem območju, ki prinaša dodatne točke na javnem razpisu, tudi šestnajst pomurskih občin

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za intervencijo podpora pri vzpostavitvi gospodarstev mladih kmetov za leto 2024 v skupni vrednosti 16 milijonov evrov. Gre za dodelitev zagonske pomoči mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti za izboljšanje starostne strukture vodij kmetijskih gospodarstev, povečanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev in vzpostavitev ali ohranitev delovnih mest na prevzetem kmetijskem gospodarstvu.Razpis je razdeljen na dva sklopa. V prvem se lahko prijavijo samostojni podjetniki posamezniki, enoosebne gospodarske družbe in upravičenci, ki so ob predložitvi vloge na javni razpis vključeni v obvezno ali prostovoljno pokojninsko in invalidsko zavarovanje z opravljanjem kmetijske dejavnosti ali ob oddaji vloge priložijo izjavo, da se bodo v omenjena zavarovanja vključili v treh mesecih od datuma odločbe o pravici do podpore. Drugi sklop je namenjen fizičnim osebam, ki izkazujejo ustrezne delovne izkušnje, ali upravičencem, ki so ob predložitvi vloge na javni razpis vključeni v obvezno ali prostovoljno pokojninsko in invalidsko zavarovanje z opravljanjem kmetijske dejavnosti ter se na prvi sklop niso prijavili.

V prvem sklopu lahko upravičenci, stari od 18 do vključno 40 let, prejmejo od 40 tisoč do nekaj več kot 57 tisoč evrov, v drugem sklopu pa najmanj 18 tisoč in največ 32 tisoč evrov. Eden od pogojev za dodelitev sredstev je še, da imajo upravičenci najmanj nižjo poklicno izobrazbo s področja kmetijstva ali s kmetijstvom povezanih dejavnosti in so v zadnjih petih letih postali lastniki kmetijskega gospodarstva. Dodatne točke lahko dobijo upravičenci, če je njihovo kmetijsko gospodarstvo v občini, ki leži v obmejnem problemskem območju v skladu z uredbo, ki določa ta območja. Med pomurskimi občinami je takšnih šestnajst, to so Apače, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Kuzma, Lendava, Moravske Toplice, Puconci, Rogašovci, Šalovci, Tišina in Velika Polana.

Vlogo na javni razpis je mogoče oddati med 25. marcem in 7. junijem.

kmetijstvo pomurje razpis