vestnik

(Poslovanje Eko parka) Del dobička spremenile v kapital

Majda Horvat, 3. 10. 2023
Nataša Juhnov
Občine soustanoviteljice podjetja Eko park, ki upravlja sistem A pomurskega vodovoda, so s sklepom o prenosu dela dobička v osnovni kapital družbe tega povečale za 690 tisoč evrov.
Aktualno

Direktor Jožef Gerenčer zagotavlja, da uporabniki ne bodo oškodovani.

Občine soustanoviteljice podjetja Eko park, ki upravlja sistem A pomurskega vodovoda, so s sklepom o prenosu dela dobička v osnovni kapital družbe tega povečale za 690 tisoč evrov, tako da zdaj znaša 1,2 milijona evrov. Občine Lendava, Črenšovci, Turnišče, Odranci, Dobrovnik, Velika Polana in Kobilje so tako odločile na predlog uprave in revizorjev na skupščini, ki je bila konec avgusta.»Gre za nerazporejen bilančni dobiček od leta 2016, torej se je ustvarjal osem let. Letni dobiček se giblje v višini približno 2,5 odstotka ustvarjenih celotnih prihodkov. Torej ne gre za ustvarjanje enormnih dobičkov na hrbtih uporabnikov storitev,« ob tem poudarja Jožef Gerenčer, direktor podjetja Eko park. Prav tako je podčrtal, da je bila večina teh sredstev ustvarjena z dejavnostmi, ki niso del obvezne gospodarske javne službe (GJS). Razlika sredstev med prihodki in odhodki iz GJS se vodi posebej na postavki rezervacije, ta denar bo potreben za višje odhodke, načrtovane v naslednjih letih, med drugim za menjavo vodomerov. S tem so bili seznanjeni tudi občinski sveti družbenic, poudarja direktor družbe.

jožef gerenčer23
Majda Horvat
»Ne gre za ustvarjanje enormnih dobičkov na hrbtih uporabnikov storitev,« poudarja Jožef Gerenčer, direktor podjetja Eko park.


Uporabniki storitev torej zaradi dokapitalizacije niso oškodovani in po besedah Gerenčerja še vedno plačujejo eno od najnižjih cen GJS med primerljivimi občinami po Sloveniji, prav tako podjetje nikoli ni izplačevalo dobička. Eko park je namreč dolžan po družbeniški pogodbi dobiček namenjati za razvoj dejavnosti, o čemer vsako leto odloča skupščina družbenic. Od leta 2019 do lani je za nakup osnovnih sredstev in druge naložbe namenil 1,2 milijona evrov. Del nabav je podjetje financiralo iz lastnih sredstev, lastno udeležbo pa zagotovilo tudi pri najetih dolgoročnih posojilih.

Sto tisoč za Varaš

Dokapitalizacija podjetja Eko park z bilančnim dobičkom, ustvarjenim v preteklih letih, časovno sovpada s finančno dokapitalizacijo Javnega podjetja (JP) Varaš. Občina Turnišče je JP dokapitalizirala z nakazilom v višini 100 tisoč evrov, denar pa bo v celoti namenjen poplačilu dolga JP Varaš iz preteklih let. Podjetje Varaš je ostalo dolžno Občini Turnišče in podjetju Eko park. Dolg do podjetja Eko park je konec marca letos znašal 94 tisoč evrov.

eko-park jožef-gerenčer
Kaj zdaj berejo drugi