vestnik

(RADENCI) Občani na nogah, obeta se protest

M.V., 2. 9. 2021
Marina Vrbnjak
»V občini imamo prek 750 stavbnih zemljišč, ki niso pozidana. To zadevo smo želeli rešiti, zato smo se odločili, da vse tiste parcele, ki so za nadaljnjo prodajo ali jih ljudje zadržujejo iz različnih razlogov, dodatno finančno obremenimo. Imajo še možnost, da te parcele spremenijo v kmetijske,« je pojasnil radenski župan Roman Leljak.
Aktualno

Drastičen dvig nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča razburil Radenčane

Novi izračuni nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so prejšnji teden vznejevoljili številne občane Radenec. »Vsi smo na nogah,« nam je po telefonu zatrdil Franc Stajnko. Znesek na njegovi letošnji odločbi je namreč kar sedemkrat višji od zneska prejšnjih let. Lani je bil nekaj več kot 70 evrov, letos je presegel 500 evrov. »Na občini se vije vrsta ljudi, oni pa se izgovarjajo, da so izračuni napačni, in obljubljajo, da bodo popravili. Ljudem pomagajo oziroma pišejo pritožbe, ampak zaman, saj so sami sprejeli takšen sklep o povišanju konec lanskega decembra,« nam je pojasnjeval Stajnko. Oglasili so se številni drugi, vsem pa je skupno, da so zneski za 100 do 700 odstotkov višji od lanskih.

Da se je nanje obrnilo več kot 450 ljudi, ki so šokirani nad zneski, ki so jih prejeli, nam je potrdil tudi župan Roman Leljak. »Pišemo pritožbe. Ker ljudje tega niso vešči, sem angažiral celotno občinsko upravo, pišem jih tudi sam,« pravi Leljak. Tistim, ki se ne bodo pritožili, bodo po uradni dolžnosti popravili sami. »Kot stranka v postopku se bomo oglasili in predlagali, da se sklep finančne uprave spremeni.«

radenci, občina-radenci
Marina Vrbnjak
Civilna iniciativa Enotni za Radence je zaradi zapleta z nadomestili za ta petek ob 17. uri napovedala protestni shod pred zgradbo radenske občine. Foto Marina Vrbnjak

Napaka pri izračunu?
Zakaj tako drastično povišanje? »V občini imamo prek 750 stavbnih zemljišč, ki niso pozidana. To zadevo smo želeli rešiti, zato smo se odločili, da vse tiste parcele, ki so za nadaljnjo prodajo ali jih ljudje zadržujejo iz različnih razlogov, dodatno finančno obremenimo. Imajo še možnost, da te parcele spremenijo v kmetijske,« je pojasnil radenski župan. Spremembe so potrdili na decembrski seji, ko so občinski svetniki sprejeli nov odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Radenci. Iz njega je med drugim vidno, da so območja Kapelski Vrh, Boračeva, Šratovci in Paričjak uvrstili med dražja. Na novo so določili tudi število točk za kvadratni meter nezazidanega stavbnega zemljišča. Če so bili prej stanovanjski objekti ovrednoteni z 20 do 30 točkami – odvisno od območja –, so z novim odlokom s 100 do 150 točkami. Pri počitniških in poslovnih objektih je povišanje še višje. Prej so bili ovrednoteni s 60 do 70 točkami, po novem odloku z 200 do 250 točkami. Sprejeta vrednost točke za leto 2021 pa je 0,0015 evra.

»Pri izračunu se je pojavila napaka, saj nas pripravljavec izračunov, podjetje Kaliopa, ki za občino dela že 15 let, ni opozoril, da bodo v izračunu upoštevane tudi parcele, na katerih ni mogoče graditi. Kot so recimo dvorišča, parcele ob vodi ali ob železnici. To ne more biti predmet nezazidanih stavbnih zemljišč, saj zanje ni možno dobiti gradbenega dovoljenja,« o glavnem vzroku za nejevoljo občanov pravi Leljak. Da bi spremenili odlok, pa ne pride v poštev. »Pri drugih parcelah bo pač tako ostalo. Še vedno vztrajam pri stališču, da imajo parcele, ki bodo namenjene prodaji in ne normalnemu življenju, posebno ceno. Tisti, ki trguje z zemljišči, bo pač moral državi oziroma občini prijazno plačati nadomestilo,« je jasen radenski župan.

Podjetje Kaliopa: županove izjave so zavajajoče Iz podjetje Kaliopa ob tem sporočajo, da so Leljakove navedbe na socialnem omrežju zavajajoče. »Podjetje Kaliopa ne izdaja položnic občanom in ne vodi evidence nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za Občino Radenci. Evidenco o nadomestilih vodi občina s svojimi strokovnimi službami. Pri tem uporabljajo programsko opremo našega podjetja. Mi skrbimo, da programska oprema teče pravilno in da je za izračun višine nadomestila uporabljena metodologija oziroma odlok. Za podatke, kot so površina, točkovanje, lokacija in namen, skrbi občina s svojimi strokovnimi službami. FURS izdela predodmero, to je odmerni seznam NUSZ. To je seznam vseh zavezancev, ki bodo prejeli odločbo NUSZ z vsemi potrebnimi podatki za izračun višine NUSZ ( s točkovanjem, površinami, območjem, deležem plačnika…). Seznam posreduje občinski upravi v kontrolo in pregled. Občinska uprava pregleda odmerni seznam in če se z njim strinja, FURS izda odločbe NUSZ občanom. V nasprotnem primeru je potrebno podatke ponovno urejati in jih ponovno oddati na FURS.«

Kot je še povedal direktor Igor Dimnik, so glede nezazidanih stavbnih zemljišč izdelali predlog evidence. "Ta evidenca se v preteklosti ni vodila tako podrobno, kot v letošnjem letu. Občinska uprava oz. Župan nam je dal metodologijo, kako upoštevati parcele. Delimo parcele, ki imajo sestavino. Tu je Občina postavila mejo 1000m2, za parcele brez sestavin pa so privzeli vrednost iz OPN 450m2. Izdelali smo več predlogov. Zadnji predlog parcel smo predali Občini, ki ga je pregledala in potrdila. Po potrditvi smo obstoječo evidenco NSZ dopolnili s potrjenim seznamom in dodali plačnike.«

občinska-seja-radenci, radenci, roman-leljak
Marina Vrbnjak
Svetniki zahtevali sklic izredne seje. Kot razlog navajajo številne napake v izdanih odločbah pravnim in fizičnim osebam pri odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Radenci za leto 2021.

Izredna seja, še prej protest

Svetniki Drago Kocbek, Štefanija Lesjak, Karmen Kaučič, Toni Žitek in Melita Žitek so v tem času že zahtevali sklic izredne seje. Kot razlog navajajo številne napake v izdanih odločbah pravnim in fizičnim osebam pri odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Radenci za leto 2021. »Sklic izredne seje zahtevamo z namenom, da se pojasnijo razlogi za nastalo situacijo oziroma nastale napake in posredno ugotovi odgovorna oseba za nastale napake. Zaradi tega zahtevamo, da se izredne seje udeležijo tudi uslužbenci občinske uprave, ki so pripravljali podatke za odmero nadomestila pravnim in fizičnim osebam v občini. Izredne seje občinskega sveta naj se udeleži tudi odgovorna oseba podjetja Kaliopa, ki bo pojasnila, kako je prišlo do napak pri izračunih in kje so dobili podatke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča,« so zapisali v zahtevi. Prav tako predlagajo preklic oziroma odpravo decembra sprejetega odloka.

Civilna iniciativa Enotni za Radence je zaradi zapleta z nadomestili za ta petek ob 17. uri napovedala protestni shod pred zgradbo radenske občine.

Na Finančnem uradu Murska Sobota so do 30. avgusta prejeli 49 pritožb zoper odločbe o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju radenske občine. »Izračun temelji na podatkih za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki jih davčni organ prejme od občine in so del evidence, ki jo prav tako vodi občina, pristojna za zbiranje in urejanje teh podatkov. Občina Radenci je v letu 2020 spremenila odlok, s katerim je spremenila odmero nadomestila za leto 2021. Z odlokom je občina med drugim povečala točkovanje določenih nepremičnin, prav tako je v odmero vključila veliko nezazidanih stavbnih zemljišč,« je pojasnila Barbara Škrinjar iz službe za odnose z javnostmi finančne uprave in dodala, da lahko zavezanci pritožbo vložijo pisno ali ustno za zapisnik na pristojnem finančnem uradu v 15 dneh od prejema odločbe, najkasneje pa do 20. septembra.

Pritožbo začne finančni urad reševati takoj po prejetju. »Pritožbe rešujemo v najkrajšem možnem času, vendar je čas reševanja odvisen od popolnosti pritožb ter od pritožbenih razlogov in njihovega preverjanja. V postopku reševanja pritožbe organ pritožbene navedbe sporoči pristojni občini, da se opredeli do njih. Dodatno pa tudi zavezance seznanja z opredelitvami občine do pritožbenih navedb. Vse te aktivnosti vplivajo na čas reševanja pritožb. Če je pritožba v celoti utemeljena, v najkrajšem možnem času izdamo nadomestno odločbo, sicer pa jo odstopimo v reševanje pristojnemu organu druge stopnje, o čemer seveda obvestimo tudi pritožnika,« je na naše poizvedovanje odgovorila Škrinjarjeva. Zavezanec lahko z vlogo zaprosi tudi za obročno odplačilo ali odlog plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Roman Leljak: "Tisti, ki trguje z zemljišči, bo pač moral državi oziroma občini prijazno plačati nadomestilo." 

roman-leljak radenci enotni-za-radence nadomestilo-za-stavbno-zemljišče-radenci