vestnik

V Križevcih od januarja dodaten oddelek vrtca

Vestnik.si, 6. 5. 2023
Arhiv Občine Križevci
4. redna seja Občine Križevci
Aktualno

Povečanje števila zaposlenih zaradi dodatnega oddelka ne bo vplivalo na stroške delovanja vrtca oz. ekonomsko ceno

Občinski svet Občine Križevci se je prejšnji teden sestal na 4. redni seji. Na seji je bila sprejeta sistemizacija delovnih mest v vrtcu za prihodnje šolsko leto. Od septembra do decembra 2023 bo glede na vpis v vrtec zapolnjenih vseh 128 mest, oblikovanih bo sedem oddelkov. Od januarja 2024 so svetniki predlagali organizacijo in sistemizacijo delovnih mest za osem oddelkov. Tako bo v vrtec omogočeno vključiti največ 142 otrok. Povečanje števila zaposlenih – s sistemizacijo delovnih mest bo z januarjem teh za 23,65 zaposlenega (dotlej za 21,30 zaposlenega) – zaradi dodatnega oddelka ne bo vplivalo na stroške delovanja vrtca oz. ekonomsko ceno.
Na seji so obravnavali še letno in poslovno poročilo OŠ Križevci, letno poročilo medobčinskega inšpektorata in plan dela nadzornega odbora. Občinski svet je dal soglasje k sprejetemu sklepu Sveta Zavoda OŠ Križevci glede razporeditve presežka prihodkov nad odhodki po poslovnem poročilu za leto 2022, in sicer se bo presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.328,94 evra namenil za nabavo učil in opreme za učilnice.
Občinski svet je sprejel tudi letno poročilo Zdravstvenega doma Ljutomer. Presežek, ugotovljen po obračunskem načelu za leto 2022, znaša 984.946 evrov, od tega je presežka v javni službi 773.372 evrov, v tržni dejavnosti pa 211.574 evrov. Občinski svet je dal soglasje k predlogu javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer, da se presežek prihodkov nad odhodki po zaključnem računu zavoda za leto 2022 v višini 773.372 evrov nameni za nepremičnine, presežek tržne dejavnosti v višini 100.611 evrov pa se v celoti nameni za izplačilo zaposlenim. Presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let v višini 1.500.000 evrov se nameni za izvedbo investicije, nadzidave Zdravstvenega doma Ljutomer, in potrebno opremo. Na seji so sprejeli še zaključni račun Občine Križevci za leto 2022, županu pa je občinski svet podelil pooblastilo za podpis sklepov, povezanih z investicijskimi dokumentacijami.
občina-križevci seja
Kaj zdaj berejo drugi