vestnik

Onesnaženje potoka Kopica: V ozadju Kolarjeve premetanke?

Majda Horvat, 11. 9. 2020
Medobčinski inšpektorat
Črna gošča je onesnažila okolico bioplinarne in se stekala v potok Kopica.
Aktualno

Iz nedokončane bioplinarne v Lendavi v lasti družbe Bioplin storitve v stečaju, prej pa v rokah Marjana Kolarja, je iztekala smrdljiva črna tekočina, najprej v okolico in na polja, od tam pa v potok Kopica.

Kako dolgo je to trajalo, ni znano, je pa bila o tem minuli petek popoldne obveščena Uprava za zaščito in reševanje, prav tako je medobčinski inšpektorat o dogodku obvestil vse pristojne službe in ribiško družino, te so si nato razmere ogledale na terenu. Stanje si je ogledal tudi predstavnik vodnega gospodarstva, v začetku tedna pa še okoljski inšpektor.

bioplinarna, kolar, lendava
Medobčinski inšpektorat
Črna gošča je onesnažila okolico bioplinarne in se stekala v potok Kopica.

Nekdo snel spojko na vratcih?
Pri iskanju izvora onesnaženja so občinski redarji najprej preverili bioplinarno nekdanje družbe Ecos, ki je povzročila zadnje onesnaženje Kopice junija letos, prav tako Naftino čistilno napravo, nato pa so ugotovili, da je do onesnaženja prišlo domnevno zaradi fizične odstranitve spojke na zapiralu v spodnjem delu fermentorja. Z namenom preprečitve nadaljnjega iztekanja in onesnaženja potoka je pri zajezitvi tekočine posredovala poklicna gasilska enota podjetja Nafta Lendava.
Za katero snov gre, bo pokazala analiza vzorcev, ki jih je odvzel Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Domnevno gre za goščo odloženega digestata, ki so ga v preteklih letih sem vozili iz bioplinarne Ginjevec v Radmožancih. Tudi ta bioplinarna sodi v sklop razpadle skupine Keter Organica.

bioplinarna, kolar, lendava
Medobčinski inšpektorat
Črna snov je iztekala pri zapiralu fermentorja, na katerem je bila odstranjena spojka.

Odstranitve digestata niso plačali
O tem, da je v bioplinarni odložen digestat, je decembra lani, ko je bila objavljena tudi prva dražba nepremičnega premoženja stečajnega dolžnika po izklicni ceni 397 tisoč evrov, poročal tudi stečajni upravitelj Klemen Kmetič. Kot je navajal, je digestat treba odstraniti, a da v stečajni masi za to ni denarja. Upravitelj je nato pozval ločitvene upnike, naj v ta namen založijo predujem in zagotovijo tudi denar za zavarovanje okolice objekta, ki zaradi razpadajočih objektov in ujetih tekočin pomeni potencialno nevarnost, vendar tega ni bil pripravljen storiti nobeden od upnikov. Kmetič je pozneje v svojih poročilih v zvezi z inšpekcijskim nadzorom zaradi domnevne uporabe bioplinarne za odlaganje digestata tudi navajal, da je glavna težava v tem, da naj bi bili stroški izvedbe ustrezne zaščite izjemno visoki. Toda pomenljivo je, da isti upniki prav zdaj prevzemajo celotno nepremično premoženje stečajnega dolžnika. O tem več v nadaljevanju.

bioplinarna, kolar, lendava
Medobčinski inšpektorat
Črna gošča je onesnažila okolico bioplinarne in se stekala v potok Kopica.

Bioplinarna v rokah dveh
Stečaj družbe Bioplin storitve, ki je formalno lastnica odloženega digestata, je namreč zgolj zavesa pred neko drugo zgodbo, ki se odvija v ozadju, hkrati pa tudi način, da se glavni akterji znebijo preostalih upnikov in otresejo njihovih terjatev. V bistvu gre tudi tukaj za večkrat viden postopek »razdolževanja« propadlega imperija skupine Keter, kar še vedno nadzira Marjan Kolar domnevno ob podpori odvetnika Franca Matoza in njegove žene Nataše Matoz.
Lendavska bioplinska zgodba se lahko začne pri dejstvu, da so bile nepremičnine družbe Bioplin storitve »varovane« z vpisano stavbno pravico za dobo 20 let. Pogodba o tem je bila sklenjena marca 2012 v korist družbe Bioplinarna proizvodnja, prej Keter Organica Bioplinarna. To v bistvu pomeni, da sta z nedokončano lendavsko bioplinarno, ki je formalno vzrok onesnaženja potoka Kopica, povezani dve družbi, ob družbi Bioplin storitve v stečaju še formalno delujoča družba Bioplinarna proizvodnja, katere direktor je Marjan Kolar. Za družbo Bioplinarna proizvodnja je sodišče zaradi neoddanih letnih poročil objavilo julija letos sklep o postopku izbrisa pravnega subjekta iz sodnega registra. Toda pomenljivo je to, da je bil sklep o postopku izbrisa brez likvidacije objavljen že tudi lani in kmalu zatem sodno preklican. Razlog je treba iskati prav v lastništvu in pridobivanju časa. Stečajni dolžnik je torej v ozadju imel tudi »skritega« družabnika.

bioplinarna, kolar, lendava
Medobčinski inšpektorat
Črna gošča je onesnažila okolico bioplinarne in se stekala v potok Kopica.

Upniki ostali praznih rok
Po neuspešni prodaji premoženja stečajnega dolžnika najprej z dražbo in nato zbiranjem ponudb in po tem, ko se je Občina Lendava z izjavo julija letos odrekla predkupni pravici – ponujena likvidacijska vrednost je bila 234 tisoč evrov –, sta ločitvena upnika izrekla pripravljenost, da prevzameta premoženje. Ob tem poudarimo, da stečajni upravitelj sploh ni objavil običajnega poziva ločitvenim in drugim upnikom za prevzem neprodanega premoženja.
Namero o prevzemu nepremičnega premoženja stečajnega dolžnika je sredi avgusta najprej napovedal novi ločitveni upnik, družba Z2 iz Novega mesta, ki se ukvarja z upravljanjem terjatev in poslovnim svetovanjem. Nato je polovico tega premoženja prevzela družba Kastor iz Ljubljane, prav tako ločitveni upnik. Pred Kastorjem so terjatve pripadale družbi Alos, še prej pa Novi KBM. Ločitvena upnika Z2 in Kastor morata v petnajstih dneh po objavi končne razdelitve premoženja na transakcijski račun stečajnega dolžnika skupaj nakazati (zgolj) 96 tisoč evrov. Sklep o končni razdelitvi premoženja je bil objavljen 20. avgusta, prav tako seznam preizkušenih terjatev.
Izlitje in hkrati končevanje stečaja
Stečajni upravitelj Klemen Kmetič je po predhodni prisilni poravnavi stečajni postopek za Bioplin storitve pripeljal do konca brez unovčenja stečajne mase in v manj kot dveh letih. Upnikom je sicer priznal 18,1 milijona evrov, toda glede na izid bodo ostali praznih rok. Tudi Občina Lendava, ki ji je stečajni upravitelj priznal terjatev v višini dobrih 72 tisoč evrov.
Po vsem torej ni mogoče spregledati, da iztekanje oziroma domnevno izpust gošče iz fermentorja bioplinarne sovpada s končevanjem stečajnega postopka in dogovori med stečajnim upraviteljem in ločitvenima upnikoma, ki prevzemata nepremično premoženje.

bioplinarna, kolar, lendava
Medobčinski inšpektorat
Črna gošča je onesnažila okolico bioplinarne in se stekala v potok Kopica.

Kakšne so ugotovitve inšpektorjev

Okoljska inšpektorica je po obvestilu o onesnaženju potoka Kopica zaradi iztekanja snovi iz objektov nedograjenih bioplinarn v obrtno-poslovni coni Lendava 7. septembra opravila kontrolni nadzor. V objektih je od februarja in marca 2018 odložen digestat iz bioplinarn Radmožanci in Boreci družbe Plinprom. Ob močnejšem dežju prihaja do mešanja digestata z meteornimi vodami in prelivanj v okolico, saj imajo, kot je bilo ugotovljeno v predhodnih inšpekcijskih nadzorih, nekateri fermentorji strgano cerado, fermentor, ki leži južno, je v celoti nepokrit, prav tako tudi sredinski večji fermentor na južni strani območja naprave, odprte pa so tudi odprtine talnih rezervoarjev. Inšpektorica je ugotovila, da je posušena snov, s katero je umazano dvorišče med fermentatorji oziroma objekti bioplinarn, ostanek snovi, ki je 4. septembra iztekla iz cevi fermentatorja in tudi iz talnega rezervoarja pred strojnico bioplinarne. Izredni inšpekcijski nadzor pa je pokazal tudi, da inšpekcijski zavezanki, družba Bioplin storitve v stečaju, ter Bioplinarna proizvodnja, imetnica stavbne pravice, in ki sta nastali iz prvotnih investitork, Keter Organica Bioplinarna in Keter Organica bioplin, nista uresničili odločb, s katerima je okoljska inšpekcija prepovedala odvajanje industrijske odpadne vode iz objektov nedograjene bioplinarne. V zvezi z domnevno uporabo objektov nedograjenih bioplinarn brez uporabnih dovoljenj je opravila tudi inšpekcijski nadzor. Gradbeni inšpektor je ugotovil, da se v mešalni jami in končnem zalogovniku nahaja oziroma skladišči gosta tekoča snov, ki ni meteorna voda in ima vonj po pregnitem blatu ter je rjave barve. Z odločbama je prepovedal uporabo objektov. Ker odločba ni bila uresničena, je gradbena inšpekcija obema družbama izdala sklep o dovolitvi izvršbe oziroma začela izvršilna postopka.

bioplinarna-lendava kopica onesnaženje
Kaj zdaj berejo drugi