vestnik

Za programe aktivnosti v zvezah romskih društev 193.000 evrov

STA, 27. 12. 2019
Nataša Juhnov
Predsednik Sveta romske skupnosti Jožek Horvat Muc.
Aktualno

Svet romske skupnosti je danes v uradnem listu objavil razpis za sofinanciranje programov aktivnosti pri zvezah društev, v katere se združujejo pripadniki romske skupnosti, v letu 2020. Okvirna višina razpisanih sredstev je 193.000 evrov. Rok za prijave je 24. januar. Kdor jo bo vložil osebno, jo mora predložiti tega dne do 14. ure.

Sofinancirali bodo programe, ki spodbujajo aktivacijo in večje vključevanje pripadnic in pripadnikov romske skupnosti v družbo, prispevajo k njihovemu opolnomočenju in izboljšanju njihovega položaja. Prav tako bodo sofinancirani programi, ki prispevajo k odpravljanju nestrpnosti med večinskim in manjšinskim prebivalstvom, še posebej v lokalnih okoljih. Gre denimo za programe za večje vključevanje romskih otrok in mladih v lokalnih okoljih v predšolsko vzgojo in v izobraževanje, za spodbujanje aktivacije romskih žensk in mladih in za približevanje trgu dela preko spodbujanja vključevanja v ukrepe Aktivne politike zaposlovanja.

Prednost na razpisu bodo imeli denimo programi, ki bodo dolgoročno naravnani in usmerjeni v izboljšanje položaja pripadnic in pripadnikov romske skupnosti na lokalni ravni. Prav tako bodo prednostno obravnavali programe, ki bodo spodbujali medsebojno povezovanje in sodelovanje organizacij romske skupnosti in ne bodo podvajali aktivnosti republiškega zavoda za zaposlovanje in centrov za socialno delo.

Prijavijo se lahko zveze društev, v katere se združujejo pripadniki romske skupnosti in so registrirane kot pravne osebe zasebnega prava. Ustanovitelji morajo biti pripadniki romske skupnosti, vključevati pa morajo najmanj pet romskih društev. Pogoj je tudi, da je trend njihovega delovanja dolgoročen in so na dan objave razpisa registrirane najmanj dve leti.

romi razpis