vestnik

Kako podnebne spremembe vplivajo na to, kaj bo na vašem krožniku? 

Janko Votek, 6. 4. 2018
Igor Napast
Upravičenci morajo pri prijavi na razpis upoštevati že pridobljena sredstva v tej finančni perspektivi. 
Aktualno

Zaradi prilagajanja podnebnim spremembam je razpisanih 15 milijonov evrov za zaščitne mreže, namakalne sisteme in rastlinjake. Vloge je mogoče oddati od 23. aprila do 18. julija.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo nov javni razpis, namenjen prilagajanju kmetijskih gospodarstev podnebnim spremembam. Za ta namen je razpisanih 15 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Čas za oddajo vlog je od 23. aprila do 18. julija. Razpis omogoča pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in državnega proračuna.


df3865e0932002c8429396a9d1f909ff
Zeleni Svet
Mreža proti toči mora biti na trdnem ogrodju.


Sredstva so namenjena za nakup in postavitev mrež proti toči, nakup in postavitev rastlinjakov za pridelavo v tleh z ustrezno opremo in za prestrukturiranje trajnih nasadov. Pri tem sta mišljena sajenje tržno primernejših sort in izboljšanje tehnologije pridelave. Prav tako so sredstva namenjena za ureditev zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo enega uporabnika, ter nakup in postavitev namakalne opreme, ki je lahko samostojna naložba.
Pri razpisu velja poudariti, da lahko vlagatelji uveljavljajo tudi prispevek v naravi v obliki lastnega dela (velja za ureditev enostavnih in nezahtevnih objektov, postavitev mrež proti toči, ureditev trajnih nasadov ter postavitev namakalne opreme) in materiala (les iz lastnega gozda).

853c531a907397cf0949af8cd539395b
Nataša Juhnov
Namakalni sistemi igrajo ključno vlogo pri boju proti suši.


Podporo je upravičeno pridobiti za stroške naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis, ter stroške za nakup kmetijskih zemljišč, ki so jih imeli lastniki po 1. januarju 2014. Od skupno 15 milijonov evrov razpisanih nepovratnih sredstev bo milijon evrov namenjenih za naložbe nosilcev majhnih kmetij. Devet milijonov evrov je namenjenih za sofinanciranje naložb fizičnih oseb razen samostojnih podjetnikov, posameznikov in nosilcev majhnih kmetij, ali za sofinanciranje naložb skupin kmetov, ki izvajajo kolektivne naložbe. Preostalih pet milijonov evrov bo namenjenih sofinanciranju naložb samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb.

745b3d3a2b56a2b92647f11a68193bbc
Nataša Juhnov
Reševanje sadjarjev, vinarjev in pridelovalcev vrtnin.


Podpora, ki jo lahko pridobijo upravičenci za izvedbo naložbe v prilagoditev na podnebne spremembe, znaša polovico upravičenih stroškov naložbe, se pa lahko poveča za: deset odstotkov, če se naložba izvaja na območjih z naravnimi in drugimi posebnimi omejitvami in je kmetijsko gospodarstvo upravičenca razvrščeno na območje z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost. Za 15 odstotkov za dejavnosti, ki prejemajo podporo EIP na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti, in prav toliko za kolektivne naložbe. Za dobro petino se sredstva povečajo, če se za naložbo odloča mladi kmet.
V razpisu je opozorilo, da se stopnje podpore lahko seštevajo, vendar ne smejo preseči 75 odstotkov upravičenih stroškov naložbe, če gre za mlade kmete, in 70 odstotkov upravičenih stroškov naložbe v primeru drugih upravičencev.
Najnižji znesek javne podpore je 2.000 evrov na vlogo. Kmetije in mikropodjetja lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz tega podukrepa pridobijo največ 500.000 evrov javne podpore. Mala, srednje velika in velika podjetja lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz tega podukrepa pridobijo največ 1,75 milijona evrov javne podpore. Član skupine kmetov (fizične in pravne osebe), ki sodeluje pri izvajanju kolektivne naložbe, lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz tega podukrepa pridobi podporo, pri čemer se upoštevajo javna sredstva, ki jih je prejel iz naslova individualnih in kolektivnih naložb. Če v posameznem sklopu razpisana sredstva niso porabljena, se ta razdelijo med druge sklope javnega razpisa. Upravičenci morajo pri prijavi na razpis upoštevati že pridobljena sredstva v tej finančni perspektivi.

hrana kmetijstvo podnebne spremembe