vestnik

Kakšna bo pomoč kmetijstvu zaradi višjih cen energentov?

Vestnik.si, STA, 11. 3. 2022
Nataša Juhnov
Fotografija je simbolična.
Aktualno

Vlada je na četrtkovi dopisni seji izdala odlok o finančnem nadomestilu zaradi vpliva povečanja cen mineralnih gnojil in energentov na kmetijsko pridelavo, s katerim je predpisala podrobnejše pogoje pomoči, pa tudi postopek pridobitve in morebitnega vračila. Nadomestilo naj bi prejelo 56.000 nosilcev kmetijskih gospodarstev in 11.000 čebelarjev.

Kot so po seji v četrtek pozno zvečer spomnili v vladnem uradu za komuniciranje, je zakon o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu med drugim določil začasne ukrepe na področju kmetijstva, vlada pa je z odlokom predpisala podrobnejše pogoje za dodelitev finančnega nadomestila. Odlok tako določa, da mora nosilec kmetijskega gospodarstva za pridobitev finančnega nadomestila poleg pogojev, opredeljenih v omenjenem zakonu, izpolnjevati še nekatere druge.

Kateri so pogoji? Na dan uveljavitve odloka tako ne sme biti v postopku zaradi insolventnosti po določbah zakona, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje; imeti mora poravnane zapadle davčne obveznosti in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, in sicer v višini, ki presega 50 evrov; za nakazilo dodeljenih sredstev pa mora imeti odprt transakcijski račun v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.

Dron - Kmetijstvo-01
J. K.
Nosilec kmetijskega gospodarstva mora za pridobitev finančnega nadomestila poleg pogojev, opredeljenih v omenjenem zakonu, izpolnjevati še nekatere druge.


Odlok ureja tudi podrobnejši postopek za pridobitev finančnega nadomestila ter pogoje in način morebitnega vračila finančnega nadomestila, če nista izpolnjena pogoja določena v zakonu.

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja bo nosilcem kmetijskega gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoje iz odloka, v 30 dneh po njegovi uveljavitvi na podlagi podatkov iz uradnih evidenc izdala informativno odločbo.

Glede na zakon o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu, ki je v veljavi od 5. marca, bo za ukrep, ki določa pomoč kmetijstvu, predvidenih 32 milijonov evrov.

Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so oddali zbirno vlogo za leto 2021, teh je okoli 56.000, bodo prejeli nadomestilo v obliki plačila na hektar glede na vrsto rabe, in sicer za trajno travinje 49 evrov, trajne nasade 138 evrov in za njivske površine 105 evrov. Pomoč bo dobilo približno 11.000 čebelarjev, na čebeljo družino bodo dobili pet evrov.

dpae, društvo-prijateljev-agrarne-ekonomike, fotografski-natečaj, kmetijstvo, kmetijska-opravila
Rok Horvat
Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so oddali zbirno vlogo za leto 2021, bodo prejeli nadomestilo v obliki plačila na hektar glede na vrsto rabe.

Ker je ukrep zaradi vpliva povečanja cen mineralnih gnojil in energentov v kmetijstvu splošen ukrep, veljajo zanj enaki pogoji kot za ukrepe na področju gospodarstva, torej da bodo stroški energije in stroški mineralnih gnojil letos v primerjavi z lani narasli za več kot 40 odstotkov ter da višina nadomestila letos ne sme presegati 60 odstotkov zvišanja cen energentov in mineralnih gnojil v primerjavi z letom 2021.

Na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so opozorili na to, da morajo potencialni upravičenci, ki želijo uveljaviti pomoč za gospodarstvo in ne finančnega nadomestila za kmetijstvo, obvezno vložiti ugovor na prejeto informativno odločbo, saj se pomoč za gospodarstvo in finančno nadomestilo za kmetijstvo izključujeta.

vlada energetika kmetijstvo pomoč odlok
Kaj zdaj berejo drugi