vestnik

Kdo bo držal roko nad turniškim vodovodom? 

Janko Votek, 4. 4. 2018
Nataša Juhnov
Vesna Jerala Zver je kot edini argument za vztrajanje pri ločenem upravljalcu brez odgovornosti Varašu navajala skrb za zdrav finančni tok.
Aktualno

Županja predlagala obravnavo neusklajenih pogodb z javnim podjetjem Eko park, kar so svetniki zavrnili. Župani pa so skupaj z Eko parkom napovedali tožbo turniški in polanski občini. 

Na zahtevo svetnikov je bila na sejo občinskega sveta uvrščena točka o upravljanju vodovodnega sistema v turniški občini.


V paketu je bilo pet dokumentov. Pogodba o najemu vodovodnega sistema v občini, pogodba o upravljanju gospodarske javne infrastrukture in izvajanju gospodarske javne službe, pogodba o upravljanju storitev, elaborat o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe. Del te točke dnevnega reda so bili ukrepi inšpekcijskega pregleda Zdravstvenega inšpektorata.
Svetniki so pričakovali, da bodo v gradivu dobili usklajene dokumente med občinsko upravo oziroma županjo in javnim podjetjem Eko park, ki je po odloku, ki so ga sprejele vse občine vključene v sistem A, upravljalec javne infrastrukture in izvajalec javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo. Jožef Gerenčer, direktor Eko parka, dokumentov ni predstavljal, ker jih ni mogel, saj pogodbe niso bile usklajene. Po drugi strani pa so bile občinske zahteve pri usklajevanju take, da so za javno podjetje nesprejemljive in v nasprotju z odlokom o upravljanju vodovodnega sistema A.

Varaš ali Ekopark?

Zahteva županje Vesne Jerala Zver sicer še naprej ostaja, da vse upravljalske funkcije ostanejo na turniškem javnem podjetju Varaš. To naj bi upravljanje izvajalo po navodilih »glavnega upravljalca« Eko parka. Jožef Gerenčer je pri tem izpostavil, da je ta zahteva v nasprotju z vsemi podpisanimi pogodbami o izvedbi projekta. Eden od ključnih pogojev za pridobitev evropskih sredstev je bilo skupno upravljanje in skupna oskrba prebivalcev s pitno vodo znotraj posameznih sistemov Pomurskega vodovoda. Drug problem so že konkretne posledice, ki jih ima podjetje zaradi občine Turnišče in Velike Polane. Inšpekcijske službe pri svojih pregledih obravnavajo sistem kot celoto in Eko park kot skupnega upravljalca. Ta svoje vloge ne more upravljati, saj nima fizičnega dostopa do omrežja in vodnega vira v občini Turnišče. Eko park ne nasprotuje vključevanju Varaša v vodovodni sistem A, ampak ne kot upravljalca, temveč kot podizvajalca pri vzdrževanju vodovodnega sistema. Jože Gerenčer je tudi jasno povedal, da bo podjetje, če ne bo moglo prevzeti upravljanja javne infrastrukture in oskrbe s pitno vodo, svoj interes zaščitilo po pravni poti. Jasno je tudi povedal, da naj se županja odloči za uskladitev pogodbe in s tem za prenos upravljanja in oskrbe s pitno vodo na Eko park, ali pa naj pripravi odlok, s katerim bo občina Turnišče izstopila iz skupnega upravljanja vodovodnega sistema A. Županja na izpostavljene probleme Jožefa Gerenčerja ni neposredno odgovorila, ampak se je pri obrambi svojih stališč sklicevala na zdrav finančni tok, za katerega je dolžna skrbeti. Kaj to pomeni ni čisto jasno. Za zdrav finančni tok je dolžan skrbeti Eko park, saj ta mora mesečno najemnino oz. omrežnino za infrastrukturo nakazovati v občinski proračun po fakturirani in ne plačani realizaciji.


9f878dc945878d04b1527b144dfe8988
Nataša Juhnov
Župani, skupaj z Eko parkom, napovedali tožbo turniški in polanski občini.

Napovedali tožbo

Po predstavitvi problema so svetniki v svojih razpravah zahtevali ureditev medsebojnih razmerij v skladu s podpisanimi pristopnimi in drugimi pogodbami s strani občin v sistemu A. Predlagali so tudi enomesečni rok za uskladitev pogodb v obliki sklepa, vendar ga županja ni dala na glasovanje. Ob napovedani pravni zaščiti svojega interesa Eko parka, so tožbo proti občinama Turnišče in Velika Polana napovedale ostale občine in to zaradi svoje zaščite, kot je povedal župan Odranec, Ivan Markoja, v primeru, da bi bilo, zaradi neizpolnjevanja pogodbenih zahtev treba vračati evropski denar. Vesna Jerala Zver je izpostavila, da zaradi upravljanja evropskega denarja ne bo potrebno vračati. Če bi bilo res tako, potem bi občina Turnišče brez problema izstopila iz sistema. Če bi to storila, bi kršila eno od temeljnih postavk pri dodelitvi evropskih sredstev. Naj spomnimo, dokler občine vključene v sisteme Pomurskega vodovoda niso predložile zavezujočih sklepov oziroma aktov o ustanovitvi skupnega upravljalca, niso dobile pozitivnih sklepov o odobritvi evropskih sredstev.
Nataša Juhnov
Eko park ne nasprotuje vključevanju Varaša v vodovodni sistem A, ampak ne kot upravljalca, temveć kot podizvajalca pri vzdrževanju vodovodnega sistema.
vodovod sistema a Velika Polana turnišče upravljalec
Kaj zdaj berejo drugi