vestnik

Požar v Lenartu: Vzporedna in nenadzorovana ekonomija

Janko Votek, 23. 4. 2019
Pgd Benedikt
V Občini Lenart so poudarili, da so od podjetja zahtevali požarne načrte, vendar konkretnih odgovorov ali požarnega načrta nikoli niso dobili. 
Aktualno

Odlazkove lovke segajo tudi v Pomurje. Se bo lenarška »sortirnica« selila v Trimline?

Požari v objektih z zbranimi odpadki se kar vrstijo. Pred približno dvema letoma je gorelo v vrhniškem Kemisu in v ljutomerskem skladišču odpadnih sveč. Lani je pogorela deponija in obrat za predelavo odpadkov v Leskovcu na Dolenjskem.

Odlazkov imperij

Zdaj se je zgodil podoben požar v skladišču in sortirnici odpadkov v Lenartu. Sortirnico in skladišče je upravljalo invalidsko podjetje Papir servis z Viča. To je bilo sestavni del skupine Krater, ki jo je obvladoval Martin Odlazek. Leta 2013 po stečaju skupine Krater in njenih hčerinskih družb je bil posel prenesen na podjetje Salomon, ki ima sedež prav tako kot Papir servis v Vevčah v Ljubljani. Zgodba okrog stečaja Kraterja je podobna tisti z bioplinarnami. Že to, da je bila dejavnost podjetja Papir servis prenesena na Salomon na sporen način, in sicer na podlagi lastninske pravice do zemljišč, na katerih se opravlja dejavnost. Salomon je očitno pred začetkom stečajnega postopka postal lastnik zemljišč, na katerih stoji obrat in se v njem opravlja dejavnost zbiranja in predelave odpadkov. Na podlagi lastništva zemljišč je Arso opravil prenos oziroma priznal veljavnost okoljevarstvenega dovoljenja Salomonu.

Ob tem naj opozorimo na drugo veliko nevarnost, povezano s požarom v Lenartu. Če dejavnosti tam ne bo mogoče nadaljevati, naj bi bili Trimlini nadomestna lokacija, kamor bi se preselila dejavnost iz Lenarta. To, da bi se temu poslu Martin Odlazek, ki ga formalno sicer ni nikjer več zraven, in skupina okrog njega odpovedala, je težko verjeti. Smeti so danes velik posel, po drugi strani pa so pomemben vir zaslužka tudi zaposleni, saj dejavnost s smetmi opravljajo invalidska podjetja. Plače zaposlenih invalidov pa v zajetni meri financira država.


Občina Lenart je na sporen prenos okoljevarstvenega dovoljenja opozarjala in se zoper izdajo okoljevarstvenega dovoljenja Salomonu tudi pritožila. V pritožbi dokazuje, da je po zakonu o varstvu okolja upravljavec naprave povzročitelj obremenitve okolja, ki ima v posesti napravo ali obrat ali izvaja določeno dejavnost. Sprememba upravljavca je potem sprememba pravne ali fizične osebe, ki je pridobila okoljevarstveno dovoljenje, zato je bil po mnenju Občine Lenart prenos okoljevarstvenega dovoljenja na lastnika nepremičnin nezakonit. Poleg tega si je občina ves čas prizadevala, da bi bila pri izdaji okoljevarstvenega dovoljenja in pri njegovem prenosu udeleženec ali vsaj stranski udeleženec v postopku. Občina je ves čas dokazovala, da obrat preveč obremenjuje okolje. Opozarjali so na širitev smradu v poletnih mesecih, poleg tega je zaradi neustrezne zaščite in skladiščenja odpadkov veter raznašal smeti po bližnji okolici. Kljub dokazanemu onesnaževanju v širši okolici Občina Lenart s svojo pritožbo ni bila uspešna.

d3755a632155bef71a1352522c7e9b86
Gorenjski Glas
Sortirnico in skladišče je upravljalo invalidsko podjetje Papir servis z Viča, ki je bilo del imperija Martina Odlazka, lastnika skupine Krater.


Z ministrstva za okolje in prostor so v ponedeljek poslali sporočilo, da pristojni inšpektor v inšpekcijskem postopku preverja, ali po požaru naprava za predelavo odpadkov še izpolnjuje pogoje za obratovanje glede na izdano okoljevarstveno dovoljenje (OVD). K temu so dodali pojasnilo, da je bil v začetku leta v podjetju Salomon opravljen inšpekcijski nadzor pri imetnikih OVD za predelavo odpadkov. Predmet nadzora so bile emisije snovi v zrak ter vode, emisije hrupa v okolje in ravnanje z odpadki. Ob nadzoru sta v podjetju potekali obdelava mešanih komunalnih odpadkov in obdelava odpadkov po mehanski obdelavi. V nadzoru inšpektor ni ugotovil kršitev predpisov in zakonodaje, naprava je obratovala v skladu z izdanim OVD. Tudi v poročilih o obratovalnem monitoringu emisij snovi v okolje ni bilo ugotovljenih mejnih vrednosti. To je ta del zgodbe. V Občini Lenart so poudarili, da so od podjetja zahtevali požarne načrte, vendar konkretnih odgovorov ali požarnega načrta nikoli niso dobili. MOP v svojem sporočilu ni zapisalo, ali je bil inšpekcijski nadzor v začetku leta napovedan ali nenapovedan. Med enim in drugim nadzorom je bistvena razlika.

Obrat v Trimlinih

Vse to se Pomurja neposredno ne tiče, če Odlazkove lovke ali imperij ne bi segale tudi v Pomurje, konkretneje v Lendavo oziroma Trimline. Podjetje Gramoz s koncesijo za izkoriščanje gramoza je bilo prav tako v lasti razvpite družine Odlazek in je pristalo v stečaju. Tudi v primeru Gramoza se je odvil podoben scenarij kot v Lenartu. Dejavnost je bila na osnovi lastninske pravice prenesena na novo podjetje, toda v tem primeru se je Odlazku zalomilo, saj mu ni uspelo prenesti koncesije za izkoriščanje gramoza na novo podjetje PS – plus. Kljub temu se eksploatacija gramoza, po naših zanesljivih virih, nadaljuje. Pred kratkim je prišlo do malo več kot polmesečne prekinitve eksploatacije zaradi napovedi nadzora rudarskega inšpektorja. V tem času je dejavnost mirovala, zdaj pa se nenadzorovano nadaljuje. Če se vrnemo v Lenart, je bilo tudi tam verjetno vse brezhibno, če je bil inšpekcijski pregled napovedan.


38343e948bfe71ed9aeaaca4ab231461
Nina Zorman


Ob tem naj opozorimo na drugo veliko nevarnost, povezano s požarom v Lenartu. Če dejavnosti tam ne bo mogoče nadaljevati, naj bi bili Trimlini nadomestna lokacija, kamor bi se preselila dejavnost iz Lenarta. To, da bi se temu poslu Martin Odlazek, ki ga formalno sicer ni nikjer več zraven, in skupina okrog njega odpovedala, je težko verjeti. Smeti so danes velik posel, po drugi strani pa so pomemben vir zaslužka tudi zaposleni, saj dejavnost s smetmi opravljajo invalidska podjetja. Plače zaposlenih invalidov pa v zajetni meri financira država. Da ima ta scenarij realno osnovo, potrjuje odločitev inšpektorja v torek. Inšpektor je z ustno odločbo podjetju naložil, da preneha zbirati in predelovati odpadke, dokler ne odstrani odpadkov po požaru in ne zgradi novega objekta.

smeti požar lenart ogenj martin odlazek
Kaj zdaj berejo drugi