vestnik

Registracija gospodarstva z enim prašičem

Janko Votek, 1. 3. 2019
Nataša Juhnov
Gospodarstvo, ki kupi in redi enega prašiča za lastne potrebe, se mora vpisati v register gospodarstev. 
Aktualno

Prisotnost bolezni in njihova širitev udarili tudi po rejcih prašičev za lastne potrebe.

Marca 2016 je bila v Evropski uniji sprejeta uredba o prenosljivih živalskih boleznih, ki določa načela in pravila za preprečevanje in nadzor prenosljivih bolezni. Opredeljene so tudi zahteve za preprečevanje bolezni, ozaveščanje o boleznih in sledljivost živali in živalskih proizvodov. Uredba je širši javnosti bolj znana kot zakon o zdravju živali, ki pa je doslej dovoljeval izjemo. Rejcu enega prašiča za lastno, torej domačo porabo se ni bilo treba vpisati v evidenco imetnikov rejnih živali, premik prašiča pa je sporočil le prodajalec. In sicer tako, da je v centralni register priglasil ime in priimek ter veljavni naslov kupca, premik pa označil pod šifro 1001.

Po novem se ta izjema zaradi spremembe predpisov odpravlja. Urad za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin na svoji spletni strani obvešča, da se morajo vsa gospodarstva, tudi tista, ki redijo enega prašiča za lastne potrebe, vpisati v evidenco imetnikov rejnih živali (EIRŽ) in registrirati gospodarstvo. To pomeni, da se morajo odslej vsi imetniki prašičev, brez izjem, vpisati v EIRŽ in registrirati gospodarstvo. Doslej imetnikom, ki so redili enega prašiča, tudi ni bilo treba sporočati prihodov, po novem pa je treba s spremnimi listi za prašiče poleg odhodov sporočati tudi prihode. V aplikaciji Volos je tako že izbrisana možnost vnosa premika na neregistrirano gospodarstvo (1001). Premike na neregistrirana gospodarstva lahko vnesejo le pooblaščene veterinarske organizacije.


Imetniki prašičev, ki so doslej oddajali enega prašiča na neregistrirana gospodarstva, so v spremni list vpisali podatke o prejemniku (ime, priimek ter naslov kupca). Ob vnosu v Volos so namesto G-MID vpisali 1001. Odslej bo prodajalec ob vnosu v Volos obvezno vpisal G-MID kupca. Strokovne službe prodajalcem prašičev svetujejo, da kupce opozorijo, da morajo registrirati gospodarstvo. Če pa prodajalec ne more vnesti podatkov o odhodu, dokumentacijo prepošlje veterinarski ambulanti. Ta ima širša pooblastila in bo odhod registrirala

In kje lahko kupec oz. prejemnik prašičev, ki še ni registriran, pred prejemom živali registrira gospodarstvo?

To lahko stori na upravni enoti ali pri pooblaščeni veterinarski organizaciji. Na upravni enoti na kmetijskem oddelku zaprosi za vpis v register kmetijskih gospodarstev, hkrati pa se izvede tudi registracija gospodarstva. Imetnik prejme šifro KMG-MID, hkrati pa tudi šifro G-MID, ki je praviloma enaka šifri KMG-MID (če je naslov isti). Ta postopek je primernejši, če imetnik redi več prašičev, ob njih pa tudi druge živali, in se ukvarja še z drugimi kmetijskimi dejavnostmi ali če namerava uveljavljati kmetijske subvencije. Postopek se lahko izvede tudi pri pooblaščeni veterinarski organizaciji: hkrati s priglasitvijo prihoda v CRP. Ta postopek je seveda bolj poenostavljen in je namenjen zlasti tistim, ki redijo zgolj enega prašiča za zakol za lastno domačo porabo


Imetniki prašičev, tudi če redijo le enega prašiča, so torej dolžni v centralni register prašičev sporočati premike živali (odhode in prihode), hraniti izvirnike spremnih listov za vse prihode prašičev, voditi register prašičev na gospodarstvu (lahko tudi na hrbtni strani izvirnika spremnega lista) in enkrat letno v evidenco rejnih živali sporočiti število prašičev na gospodarstvu.
Janko Rath
bolezen prašičereja prašič registracija gospodarstvo
Kaj zdaj berejo drugi