vestnik

Večina glob ostane neplačanih. Kakšna pa je ozaveščenost ljudi?

Andrej Bedek, 13. 7. 2020
Nataša Juhnov
Alenka Maroša: »Poudariti je treba, da lahko medobčinski inšpektorat rešuje le zadeve, za katere je stvarno pristojen, tega pa prijavitelji velikokrat nočejo razumeti.«
Aktualno

Občine ponujajo veliko možnosti pravilnega ravnanja z odpadki, toda nekateri še vedno odpadke odmetavajo v gozdu, vodotokih ali obcestnih jarkih.

Alenka Maroša je inšpektorica medobčinskega inšpektorata občin Beltinci, Črenšovci, Odranci, Turnišče in Velika Polana. Inšpektorat je pristojen za nadzor izvajanja občinskih predpisov občin ustanoviteljic, zakona o varstvu okolja in zakona o cestah ter na njuni osnovi izdanih podzakonskih aktov. Če prevedemo v praktični jezik – med drugim inšpektorica poskuša doseči, da se odpravijo jame na cestah, da izginejo smeti z jase pred gozdom, da nekdo ne zakuri gum sredi vasi in da hišne fekalije ne tečejo več v potok. Je nekakšna varuhinja in vztrajna, morda za koga tudi nadležna v opominjanju, česa ni dovoljeno početi v naravnem in življenjskem okolju.

6942aca5fe22388246a8d3958427280a
Nataša Juhnov
Fotografija je simbolična.

»Veliko je tudi preventivnega dela, kjer učimo odgovornega ravnanja z okoljem. Vesela sem, da je ozaveščenost ljudi čedalje večja,« pravi inšpektorica.

Ceste po onesnaženju ne očistijo takoj 


Omenjeni inšpektorat je v vseh petih občinah lani izdal 425 ukrepov, to so plačilni nalogi oziroma globe, odločbe in opozorila, največ zavoljo nepravilnosti pri odpadnih vodah, ravnanju z odpadki in na področju cest. Čeprav občine ponujajo veliko možnosti pravilnega ravnanja z odpadki, nekateri še vedno odvržejo odpadke v gozd, vodotok ali obcestni jarek. Prav tako je precej prekrškov zaradi onesnaženja cest, ker jih povzročitelji ne očistijo takoj po onesnaženju. Inšpektorat je izrekel za 8500 evrov glob, plačano pa je bilo le za 1200 evrov glob. Neplačane globe je inšpektorat poslal v izterjavo finančni upravi.
Razlog za neplačevanje je tudi revščina kršilcev, pove inšpektorica. »Realno ni pričakovati plačila globe in drugih stroškov, saj ljudje nimajo sredstev, v mnogih primerih so te okoliščine povezane še z boleznijo in starostjo kršilcev. Finančna uprava v zadnjih letih inšpektorat obvešča, da izvršba ni možna zaradi insolventnosti dolžnika, kar pomeni, da gre za dalj časa plačilno nesposobnega dolžnika, kar v praksi zopet pomeni, da globe ni možno izterjati. Vse pogosteje se pojavljajo osebni stečaji kršilcev, ki prav tako vplivajo na plačilo terjatev,« razloži Alenka Maroša.

fac9dd698b9d66a722c8ed1731293b36
Vestnik.si
Fotografija je simbolična.

Med prvim valom več odpadkov v naravi
Raven ozaveščenosti ljudi glede varovanja okolja je sicer v zadnjih letih mnogo višja, na kar po besedah sogovornice vplivajo vzgoja, mediji in družba. »Tudi sama dajem področju ozaveščanja velik poudarek, saj sodelujem z vrtci, osnovnimi šolami, udeležujem se čistilnih akcij, s preventivnimi nasveti in vsebinami v občinskih glasilih in drugih medijih ali nasveti po telefonu. Ozaveščanje ljudi je tudi pomembna naloga inšpektorata in na tem področju moramo delati še več, saj je to dolgotrajen proces, ki bo z leti prinesel še boljše rezultate.« Vseeno se je med prvim valom epidemije v naravi pojavilo veliko gradbenih in nevarnih odpadkov. Ljudje so bili zaradi ukrepov primorani ostati doma, to pa so izkoristili za čiščenje in pospravljanje.
Treba je tudi poudariti, še pristavi Alenka Maroša, da učinki ukrepov medobčinskega inšpektorata zaradi različnih vzrokov včasih niso v celoti zadovoljevali interesov prijaviteljev. »Pristojen za nadzor odlaganja gradbenih in strupenih odpadkov je denimo inšpektorat za okolje in prostor, medobčinski inšpektorat tu nima pristojnosti. Ugotavljam prav tako, da so pogosto povodi za prijave slabi sosedski odnosi, nerešeni mejni spori, dedovanja in podobno. K meni prihajajo tudi prijavitelji, ki so svoj problem brezuspešno poskušali rešiti pri različnih državnih organih, vendar jim zaradi nepristojnosti najpogosteje ne morem pomagati.«

odpadki pomurje