vestnik

Še ena zelena luč podržavljanju Save. Simič: Uveljavitev predkupne pravice prinaša pozitivne učinke

Rok Šavel, 26. 2. 2022
Vanesa Jaušovec
Sage o tako imenovanih slovenskih biserih, pomembnih turističnih destinacij pod okriljem Save Turizem, je tako konec. Zadnjo zeleno luč bo moral sicer prižgati še varuh konkurence, kar pa bi po nekaterih navedbah lahko bilo problematično zaradi velike koncentracije državnega lastništva v turistični panogi.
Aktualno

Sinoči je tudi Slovenski državni holding sprejel pričakovano odločitev za uveljavitev predkupne pravice pri nakupu Yorkovega deleža v družbi Sava.

"Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH) je podal soglasje k uveljavitvi predkupne pravice za nakup 43,226 % lastniškega deleža kapitalske naložbe v družbi Sava, d. d. od družbe York Global Finance Offshore BDH (Luxembourg). SDH in KAD bosta predkupno pravico uveljavila skupaj. Skupna kupnina znaša 38 milijonov evrov, od tega bo SDH plačal za lastniški delež York v Savi 32.010.989,99 evrov, kupnina, ki jo bo KAD plačal za terjatve York do Save, pa 5.989.010,01 evrov. SDH bo imel po zaključku transakcije 61,914 % lastniški delež v Savi, KAD pa 28,046 %. Skupni lastniški delež SDH in KAD bo znašal 89,960 %. Vlada je za namen izvajanja aktivnosti, povezanih z uresničevanjem Strategije turizma in v povezavi s sprejetim Letnim načrtom upravljanja kapitalskih naložb za leto 2022 dokapitalizirala SDH in s tem zagotovila finančna sredstva za uveljavitev predkupne pravice," so sporočili po seji nadzornega sveta SDH.

Ekonomsko upravičeno in priložnost za "turistični holding"

Prvega februarja je SDH od York prejel obvestilo o nameravani prodaji deleža York v Savi in terjatev York do Save tretji osebi, torej madžarskemu skladu, ter poziv na uveljavitev predkupne pravice (nakup pod enakimi pogoji), skladno s sklenjenim sporazumom z rokom uveljavitve 30 dni.


Po prejetem obvestilu je SDH izvedel vse potrebne aktivnosti v skladu s Politiko upravljanja SDH. SDH je pridobil potrebne strokovne podlage za odločanje, analiziral več možnih upravljavskih scenarijev in skrbno pretehtal argumente za sprejem odločitve z vidika dolžniško-upniškega položaja SDH. Iz analize scenarijev po navedbah SDH nedvoumno izhaja, da so tveganja in slabosti v primeru uveljavitve predkupne pravice bistveno manjša, kot tveganja in slabosti v primeru, da se predkupna pravica ne uveljavi. Po drugi strani pa so priložnosti in prednosti pri uveljavitvi predkupne pravice večje od scenarija neuveljavitve predkupne pravice. Scenarij uveljavitve predkupne pravice omogoča izvedbo številnih aktivnosti tako na družbi Sava, kot tudi širše v povezavi z ostalimi turističnimi družbami, kar predstavlja potencial za povečanje vrednosti, pojasnujejo v SDH.

SDH na podlagi vseh pridobljenih strokovnih podlag, analize različnih scenarijev in celoviti presoji lastniško-upniškega položaja SDH ocenjuje, da je uveljavitev predkupne pravice ekonomsko upravičena. Odločitev, kot poudarjajo, dodatno podpirajo še drugi razlogi, kot so uveljavljanje razvoja turistične dejavnosti v skladu s Strategijo turizma, konsolidacija in prestrukturiranje turističnih družb in možnost realizacije najbolj optimalnega upravljavskega scenarija pri izhodni strategiji.Ivan Simič, predsednik NS SDH je po sprejeti odločitvi povedal: »Zadovoljen sem z odločitvijo obeh organov SDH, da uveljavimo predkupno pravico, ki bo imela v prihodnje številne pozitivne učinke, saj bomo s tem preko enostavnejšega upravljanja omogočili lažje in hitrejše izvajanje Strategije turizma, vseh začrtanih ciljev in s tem rast in nadaljnji razvoj najpomembnejši turistični skupini v Sloveniji«.


»Prepričan sem, da ima Skupina Sava dober razvojni potencial in v sodelovanju z vsemi ključnimi deležniki ostajamo še naprej zavezani uresničevanju ciljev države na področju turizma. Prvi korak po izpolnitvi odložnih pogojev bo konsolidacija Skupine Sava in refinanciranje njenih terjatev, kar bi okrepilo združeno turistično skupino in ji omogočilo dodaten investicijski potencial«, pa je dejal Janez Žlak, predsednik uprave SDH.

Pravice iz pridobljenih delnic v Savi bo možno izvrševati po izpolnitvi odložnih pogojev in pridobitvi odločbe Agencije za varstvo konkurence, da je transakcija skladna s pravili konkurence. To naj sicer ne bi bilo samoumevno, saj bi velika državna koncentracija v turizmu lahko bila problematična. Presežna sredstva iz naslova dokapitalizacije bo SDH v celoti namenil začrtanim aktivnostim iz letnega načrta upravljanja kapitalskih naložb na področju turizma. Nadzorni svet je na seji soglašal še s spremembo Statuta SDH v zvezi z izvedeno dokapitalizacijo SDH, so še sporočili iz upravljavca državnega premoženja. 

Uveljavitev predkupne pravice in državna konsolidacija lastništva v Savi je tako odločilen korak pri uresničitvi želje gospodarskega ministra Zdravka Počivalška po združitvi slovenskega turizma v turistični holding, pri čemer bi Sava Turizem s hoteli, drugimi nastanitvenimi objekti in zdravilišči, ki segajo od Slovenske Istre do Prekmurja, igrala najpomembnejšo vlogo.

sdh sava sava-turizem predkupna-pravica